DUCHOVNÍ

SLOVO:

 

Nanebevzeti

Panny Marie


19. neděle mezidobi


18. neděle mezidobi


Hod Boží velikonoční

   

Bílá sobota

   

Velký pátek

   

Zelený čtvrtek

   

Květná neděle

   

5. neděle postní

   

4. neděle postní

   

3. neděle postní

   

2. neděle postní

   

1. neděle postní


29.neděle v
mezidobí


17.neděle v mezidobí

 
  

7. neděle v mezidobí

   

6. neděle v mezidobí

   

4. neděle v mezidobí

   

3. neděle v mezidobí

   

2. neděle v mezidobí

   

 

Mariina cesta k nanebevzetí

(Neděle)

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie nám dává příležitost, abychom chvíli uvažovali o této panně, kterou evangelium nazývá milostiplná a požehnaná mezi ženami. Mnoho se toho o ní v evangeliu nedočteme, bohatě to však stačí k zjištění: Opravdu s ní byl Pán a ona byla jeho věrnou služebnicí.

Poznáme to už z několika slov, jež Maria vyslovila.

Dej Bůh, ať nás její slova zaujmou a usměrní náš život.


První slovo Mariino:


Maria se v Nazaretu dozvídá, že ji Bůh vyvolil z matku Spasitelovu. Slýchala o něm v starozákonních proroctvích, jak se předčítala o sobotách v synagoze. Snad někdy uvažovala i o jeho matce. Zřejmě to bude vznešená dáma z okolí krále Heroda nebo aspoň z bohatých jeruzalémských kruhů. Ta bude moci zajistit dítěti blahobyt, výchovu a důležité styky s vlivnými osobnostmi.

Teď najednou před ní stojí podivný posel a říká něco o tom, že tou vyvolenou má být ona, právě ona. Je šokována, vyvedena z míry. Přesto musí odpovědět, musí se svobodně rozhodnout.


Jak odpoví?

Co z toho budu mít, když ten úkol přijmu?

Nebude to moc namáhavé?

Budu na to vůbec stačit?

Co tomu řeknou moji známí?


Maria však řekla:

Jsem jen Boží služka.

Ať se splní, cos řekl.

V tom se ukazuje její pokora, ochota sloužit.

Jako by předjímala slova, která pronese po létech její Syn na své pouti Galileou: Nepřišel jsem, abych si dal sloužit. Přišel jsem sloužit.

Uvědomuji si tedy:

Má velikost je v tom, že sloužím. Ne: otročím, nýbrž sloužím. Že pokorně, ale cílevědomě pracuji na úkolu, který dal Bůh lidstvu už na počátku: Naplňte zemi a ovládejte ji. Tato moje služba zemi, tedy lidem kolem mne, je i službou Bohu.

Dovedu se upřímně pomodlit: Pane, pomoz, ať ti dobře sloužím – i když to někdy bude bolet?

Druhé slovo Mariino:

Dvanáctiletý Ježíš je poprvé s rodiči na pouti v Jeruzalémě a hned se tam v chrámě ztratí. Tři dny trvá, než ho najdou, tři dny úzkosti a výčitek: Bůh ti ho svěřil a tys ho ztratila.

Potom ho spatří, jak debatuje s lidmi v chrámě. Uvidí rodiče a běží k nim. Maria otvírá náruč.

.
Co řekne?

Dítě, neublížil ti někdo?

Neměl jsi hlad?

Josefe, rozhlížíš se všude kolem sebe a dítě jsi neviděl?

Měla jsem mu dát nápadnější jarmulku, byl by snáze k poznání.

Maria však řekla:

Dítě, my jsme tě hledali s bolestí.

Tím odhaluje smysl svého života: Být s Ježíšem.

Kdyby ji oblékali do nejdražších šatů,

kdyby ji vozili po všech krásách světa,

kdyby jí udělovali nejvyšší vyznamenání,

ona by hledala, zda je Ježíš s ní.

Uvědomuji si tedy:

Mé štěstí je v tom, že mám Ježíše, že s ním žiji, pracuji i odpočívám, raduji se i trpím. Že s ním jednou odejdu ze světa k Otci.

Dovedu se dobře pomodlit: Ježíši, tebe hledám…?

Hledám tě víc, než vše ostatní…?

Hledám tě, i když kvůli tobě musím něco opustit?


Třetí slovo Mariino:

Ježíšovi je přes třicet let, začíná svou veřejnou službu. Maria zůstává v Nazaretě sama a je jí smutno. Jak se tedy těší na svatbu v Káně, kam je pozvána! Ví, že tam bude i Ježíš s prvními apoštoly.

Už spolu sedí za stolem a pociťují, že se jejich srdce nikdy neodloučila. Ale je toho tolik, nač se dívat!

Nač Maria Ježíše upozorní?

Polévku přesolili. Moc si jí nenalévej.

Ta ženská napravo má ale směšný klobouk.

Ženich už má trochu pod čepicí.

Co ti tví společníci, jsi s nimi spokojen?

Maria však řekla:

Synu, nemají víno!

Tím naznačuje svůj životní úkol: Rozhlížet se, co kde bolí. Pomáhat.

Bere starost chudých manželů za svou.

Ví, kam se obrátit: Synu, nemají víno…

A od toho dne to Maria dělá stále: Synu, nemají klid. Nemají víru. Neumějí se mít rádi. Nemají Boží požehnání. Leckdy ani netuší, jak moc tě potřebují

Církev je si toho vědoma a obrací se k Nanebevzaté mnoha důvěrnými modlitbami: Maria, pomoz, přišel čas…

Uvědomuji si tedy:

Ano, už přišel čas, abych z Mariiných slov pochopil, co potřebuji k svému nanebevzetí:

Sloužit Bohu s nadšením a s důvěrou.

Hledat Ježíše a ve zmatcích života ho neztratit.

Nezapomenout: K Bohu ani do věčného zavržení nejdu sám.

Vždy s těmi, které pozvedám, nebo které srážím.

Maria nanebevzatá,

oroduj za mne – oroduj za nás.

Design and web by Petr Mizera, © 2008