DUCHOVNÍ

SLOVO:

  

Hod Boží velikonoční

   

Bílá sobota

   

Velký pátek

   

Zelený čtvrtek

   

Květná neděle

   

5. neděle postní

   

4. neděle postní

   

3. neděle postní

   

2. neděle postní

   

1. neděle postní

   

7. neděle v mezidobí

   

6. neděle v mezidobí

   

4. neděle v mezidobí

   

3. neděle v mezidobí

   

2. neděle v mezidobí

   

 

Velkopáteční úvaha

 

K nesnesení dlouho už visí Ježíš na kříži. Umírá – a je to strašlivé umírání. Vlny bolesti se šíří celým tělem a chce se spát, spát… Jeho hodina však dosud nenadešla, a tak z posledních zbytků vědomí přehlíží svůj život.

 

Je v nazaretském domku.

 Matka mu podává čerstvě upečený chléb: Jez, dítě, ať jsi silný!  A on si v duchu říká: Ano, musím být silný, především pro chvíli, která po létech nadejde. Až budu na Golgotě platit výkupné.

 

Najednou se vidí, jak stojí před Janem v Jordánu.

Ach Jan, statečný Jan. Také platil, hlavou platil, že si dovolil napomenout zhýralého panovníka.

 

A zase jiný obraz kreslí jeho ztrýzněná mysl.

Chodí s apoštoly od vesnice k vesnici a hlásá evangelium o Božím království. Jak je mu často horko, jak je unavený, hladový. Ale sbíhají se zástupy a on k nim mluví, pomáhá, uzdravuje. Ví, že k němu chodí spíše proto, že léčí, než že učí. Nerozladí ho to, aspoň někdo vpustí z uší do srdce slova: Hledejte Boží království. Nelpěte na pozemském. Buďte pokorní, milosrdní, stateční. Spoléhejte na Boha víc než na sebe. Důvěřujte, já jsem přemohl svět. A živte svou víru a lásku Chlebem, který vám dávám.

 

Až se musí na kříži usmát: má zavřené oči, a přece vidí zástup věrných. Matku, zbrklého, ale oddaného Petra, Jana (u něho bude má matka v bezpečí, proto jsem mu ji svěřil). Vidí Lazara, pečlivou Martu, Marii, která zvolila lepší úděl, a další a další. Slepého žebráka, který najednou viděl. Deset malomocných, kteří pelášili plni radosti domů, že jen jeden nezapomněl poděkovat.

 

Vidí dvanáctileté děvčátko, dceru Jairovu. Je mrtvá, křičí všichni a lomí rukama. On se nad ní sklání: Talitha kum!, Děvče, vstaň! A už slyší jásavý křik matky: Žije, žije!

Až na kříž prýští teď její tehdejší radost do Ježíšova srdce a on si myslí: Otče, kéž bych nyní mohl říci i já: Jehošuá kum!, Ježíši, sestup!  Ví však, že to říci  nemůže –ještě neskončila jeho oběť.

 

Obrazy v jeho mysli se rychle střídají, jeden se míchá s druhým.

Večeře na rozloučenou – To jen mě tělo, má krev. Dělejte to na mou památku!

Jidáš v zahradě -- Ty mě zrazuješ polibkem?

Petr na Kaifášově dvoře mává rukama: Vždyť já ho vůbec neznám! A potom venku hořce pláče.

Pilát chce podivného krále propustit, už z nenávisti k veleradě, ale bojí se o koryto, a tak ho jen zesměšní: Mluvíš o pravdě. Prosím tě, co to je?

 

Už se blíží konec. Proč smrt stále otálí, proč?

Najednou je Ježíšovi jasno. Ještě jedno musí udělat, rychle, dokud je v plících zbyteček vzduchu. A tak se na kříži vztyčí, jak to jen jde, a volá: Otče, odpusť jim, odpusť jim!

A cítí: Je dokonáno. Nakloní hlavu a umírá.

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008