DUCHOVNÍ

SLOVO:

  

Hod Boží velikonoční

   

Bílá sobota

   

Velký pátek

   

Zelený čtvrtek

   

Květná neděle

   

5. neděle postní

   

4. neděle postní

   

3. neděle postní

   

2. neděle postní

   

1. neděle postní

   

7. neděle v mezidobí

   

6. neděle v mezidobí

   

4. neděle v mezidobí

   

3. neděle v mezidobí

   

2. neděle v mezidobí

   

 

Úvaha na Květnou neděli

  

Ježíše provází při jeho vstupu do Jeruzaléma početný zástup, vstupujeme tam  s ním i my. Máme v rukou ratolesti a voláme: Hosana, Sláva Bohu! Začíná velikonoční týden a chceme jej prožít jako křesťané. Uvědomujeme si, že to nebude snadné. Žijeme ve světě, který pádí kupředu jako šílený, který je plný hluku a vřavy. Nedává mnoho příležitosti k ztišení a zamyšlení. Někdy se zdá, jako by ani nechtěl, abychom přemýšleli. Od toho prý jsou tady jiní a stačí, když je pověříme, a oni už vše zařídí. Jenže svou zodpovědnost před Bohem nikomu předat nemůžeme. Každý sám je povinen vyhlížet na moři života maják pravdy a pokorně a vytrvale k němu veslovat svou lodičku. Abychom netroskotali, abychom s radostí viděli, až přijde náš poslední večer, že jsme přistáli v přístavu Boží lásky. Že jsme doma.


Kormidlem, které řídí naši lodičku k tomuto přístavu, mohou být právě slova: Hosana! Sláva Bohu! Vzdávat Bohu slávu, to přece není naším úkolem jen na Květnou neděli, nýbrž na celý život. Proto jsme živi!

Celý vesmír s miliony řítících se sluncí a světů, celá příroda se záplavou životů a tajemství, celé stvoření hřmí velepíseň na Boží moudrost, moc a lásku. Jen my lidé to však můžeme udělat uvědoměle a svobodně. 

 

Bože, budiž tobě sláva!

 

Kéž ti ji vzdává můj rozum.

Kéž za tou ohromující, viditelnou kulisou světa jasně vidím tebe, neviditelného Otce, Stvořitele i budoucího Soudce.

 

Pavel Ježíšův apoštol, píše:

Buďte pevní, moji bratři, nenechejte se zviklat a pilně pokračujte v díle Páně!

Mohu odpovědět:

Vím, komu jsem uvěřil, a jsem jistý?

 

Kéž ti, Bože, vzdává chválu mé srdce!

Kéž nikomu, kdo se také plaví po moři života, možná rozbouřeném, možná, že se už už potápí, kéž nikomu neodepřu místo ve své lodičce.

Slyším Ježíše:

Říkáš, že miluješ neviditelného Boha – a nemiluješ viditelného bližního?!  

Mohu odpovědět:

Já vím, Pane. Kdybych uměl mluvit všemi jazyky, jak zní ve světě, ale neměl lásku, jsem před tebe jen znějící zvon a rachotící plech!

 

Kéž ti, Bože, vzdává chválu celý můj život!

Je to tvůj dar, patří tobě. Kéž tedy má slova i mé mlčení, má samota i styk s bližními, má práce i můj odpočinek, mé radosti i bolesti, celý můj život a jednou i má smrt, kéž vše chválí tebe.

Ježíš říká:

 Přinášíš-li k oltáři dar a vzpomeneš si, že mezi tebou a tvým bratrem je nějaká neshoda, nech svůj dar ležet před oltářem, a teprve, až se udobříte, ten dar obětuj.

Mohu odpovědět:

Já vím, Pane, Největší chválu vzdávám Bohu, když z lásky k němu odpustím svému bližnímu.  HOSANA, Sláva Pánu!


 

 

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008